Thực hiện chương trình Chung tay Quản lý Nguồn Nước

Tại La Vie, chúng tôi tin rằng sự thành công lâu dài và bền vững trong kinh doan gắn bó mật thiết với tính bền vững của nguồn nước mà chúng tôi đã và đang khai thác. Tính bền vững đó chỉ được xây dựng trên cơ sở quản lý nguồn nước hiệu quả tại các tầng nước ngầm và lưu vực sông, nơi có nguồn nguyên liệu chính, nơi có các nhà máy La Vie đang hoạt động, và nơi các nhà cung cấp và người tiêu dùng sinh sống.

Với vai trò dẫn đầu trong việc quản lý nguồn nước. Chúng tôi luôn tích cực cải tiến việc sử dụng nguồn nước hiệu quả, cam kết phát triển kinh doanh đi kèm với việc quản lý nguồn nước và sử dụng tiết kiệm nước ở các vùng địa lý mà chúng tôi đang khai thác.

Chúng tôi cam kết

Hỗ trợ các nỗ lực của các nhà máy để đạt được các kết quả về quản lý nguồn nước như xác định trong tiêu chuẩn AWS.
Sử dụng hiệu quả nước trong các hoạt động của nhà máy bằng các sáng kiến tiết kiệm.
Xử lý hiệu quả nước mà chúng ta thải ra bằng cách xây dựng các hệ thống xử lý hiệu quả.
Tôn trọng quyền của người lao động để được sử dụng nước an toàn, hợp vệ sinh.