<

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐI KÈM THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG

1. Phạm vi. Các điều khoản và điều kiện đi kèm theo đơn đặt hàng này ("PO") sẽ áp dụng cho việc mua các dịch vụ ("Dịch vụ") hoặc hàng hóa (bao gồm cả hàng hóa phổ thông, hàng hóa có đặc tính riêng Biệt và thiết bị) ("Hàng hóa") được mô tả trong trang đầu của Đơn đặt hàng này, được thực hiện bởi chủ thể được xác định trong Đơn đặt hàng này là "Bên Mua"/“La Vie” đến chủ thể được xác định trong Đơn đặt hàng này là "Nhà cung cấp". Nếu một thỏa thuận bằng văn bản áp dụng cho việc mua nói trên đã được ký kết giữa Bên Mua và Nhà cung cấp, hoặc giữa Bên Mua hoặc Nhà cung cấp với Đơn vị Liên kết bất kỳ của bên kia, hoặc giữa các Đơn vị Liên kết của Bên Mua và Nhà cung cấp (trong trường hợp bất kỳ gọi là "Hợp đồng Chính”), việc mua Hàng hóa hoặc Dịch vụ theo Đơn đặt hàng này sẽ chịu sự điều chỉnh của Hợp đồng Chính và điều khoản như sau sẽ được áp dụng: (i) nếu Hợp đồng Chính qui định chi tiết các điều khoản nào là các điều khoản bổ sung có hiệu lực của Đơn đặt hàng này thì chỉ các điều khoản hiệu lực đó sẽ là những điều khoản được quy định rõ ràng trong Hợp đồng Chính, hoặc (ii) nếu Hợp đồng Chính không chỉ ra các điều khoản nào là các điều khoản bổ sung có hiệu lực của Đơn đặt hàng này, thì Đơn đặt hàng này sẽ áp dụng đồng thời với Hợp đồng Chính, nhưng trong trường hợp có mâu thuẫn, thì Hợp đồng Chính sẽ được áp dụng. Đơn đặt hàng này sẽ được xem là được Nhà cung cấp chấp nhận khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây: (i) nếu Nhà cung cấp không từ chối Đơn đặt hàng trong vòng 3 ngày kể từ ngày Bên Mua đưa ra Đơn đặt hàng; (ii) nếu Nhà cung cấp chấp nhận Đơn đặt hàng này dưới mọi hình thức; (iii) nếu Nhà cung cấp bắt đầu thực hiện Đơn đặt hàng này theo bất kỳ cách nào, hoặc (iv) khi Nhà cung cấp chấp nhận khoản thanh toán bất kỳ của Bên Mua theo Đơn đặt hàng này. Bất kỳ điều khoản nào trong bảng báo giá, báo nhận, sự công nhận, hoặc bất kỳ văn bản nào khác của Nhà cung cấp liên quan đến giao dịch được xác lập theo Đơn đặt hàng này, không phụ thuộc vào cách diễn đạt hoặc hình thức, hoặc khi Bên Mua nhận được, đều sẽ không thể áp dụng hoặc có hiệu lực. Đơn đặt hàng này sẽ được ưu tiên và thay thế bất kỳ hợp đồng với người dùng cuối cùng được ký kết thông qua giao thức điện tử mà được bao gồm trong các Dịch vụ hoặc bất cứ vật có thể chuyển giao bất kỳ theo Đơn đặt hàng này. Việc chấp nhận Hàng hoá hoặc Dịch vụ được giao theo Đơn đặt hàng này sẽ không cấu thành việc chấp nhận các điều khoản của Nhà cung cấp cũng như không có tác dụng sửa đổi hoặc thay đổi toàn bộ hiệu lực các điều khoản và điều kiện của Đơn đặt hàng này bằng bất kỳ cách nào. Việc đề cập đến bảng giá hoặc đề xuất của Nhà cung cấp ở trang đầu của Đơn đặt hàng sẽ không được xem là kết hợp bất kỳ nội dung nào của bảng giá hoặc đề xuất của Nhà cung cấp mà không nhất quán hoặc có mâu thuẫn với điều khoản bất kỳ được qui định trong Đơn đặt hàng này hoặc các quy định in sẵn có trong Đơn đặt hàng, theo đó các quy định đó đều bị loại trừ. Mọi thông tin trao đổi trước đây (trừ các điều khoản của Hợp đồng Chính) theo đây đều bị bãi bỏ, thu hồi và không quy định hoặc thỏa thuận nào của Nhà cung cấp hoặc bất kỳ nhân viên, đại lý, hoặc người làm công của nó sẽ có tính ràng buộc đối với Bên Mua trừ khi có quy định trong Hợp đồng Chính, Đơn đặt hàng này hoặc được đề cập đến trong đó. Những tập quán địa phương, tập quán chung, hoặc tập quán thương mại, hoặc quá trình giao dịch hoặc thực hiện nào trước đó không thể sửa đổi hoặc thay đổi các điều khoản của Đơn đặt hàng này.

2. Định nghĩa: Nhằm các mục đích của đơn đặt hàng này: (i) “Đơn vị Liên kết” là công ty bất kỳ kiểm soát, bị kiểm soát hoặc dưới sự kiểm soát thông thường của Bên Mua hoặc Nhà cung cấp, trong đó “kiểm soát” có nghĩa là quyền sở hữu, cho dù trực tiếp hoặc gián tiếp, ít nhất năm mươi phần trăm quyền biểu quyết trong công ty đó; (ii) "Sự kiện Bất khả kháng” là một sự kiện gây ra bởi tình huống ngoài tầm kiểm soát hợp lý của một bên và không thể được ngăn chặn hoặc phòng ngừa cho dù đã tiến hành mọi biện pháp thích đáng, ví dụ như: thiên tai, chiến tranh, mất điện diện rộng, bất ổn dân sự và các cuộc xung đột, hành vi khủng bố, đình công lao động (đình công và các bất ổn lao động khác mà chỉ ảnh hưởng đến một bên và không phải do tổng đình công hoặc đình công hàng loạt sẽ không được coi là chậm trễ chính đáng), bạo động, hỏa hoạn, lũ lụt, bão, thiên tai, hành động của Chính phủ và động đất; (iii) "Quyền Sở hữu Trí tuệ" hay "Quyền SHTT" được định nghĩa là tên thương mại, nhãn hiệu, logo, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, hình ảnh thương mại tổng thể, bản quyền, kiểu dáng, sáng chế, bí quyết, bí mật thương mại, giấy chứng nhận cây trồng, và các quyền sở hữu trí tuệ khác, bất kể có đăng ký hay không; (iv) "Pháp luật" có nghĩa là điều luật, quy định, sắc lệnh, luật lệ, quy chế, pháp lệnh hoặc hành động bất kỳ được xác lập hoặc ban hành bởi các cơ quan chức năng hiện hành, bất kể là của quốc gia, liên bang, tiểu bang, tỉnh hay địa phương, cũng như các hiệp ước và công ước quốc tế, và (v) cả hai thuật ngữ Hàng hóa và Dịch vụ bao gồm mọi lao động, tay nghề, hoạt động, vật tư, thiết bị, hàng cung ứng, vận chuyển và giám sát cần thiết để thực hiện đúng và hoàn chỉnh Hàng hóa và Dịch vụ đã nêu. Bất kể các điều khoản nào khác đi trong Hợp đồng này, Nhà cung cấp được yêu cầu xác nhận bất kỳ PO nào do Bên Mua đưa ra trong vòng hai (02) ngày làm việc kể từ ngày gửi PO. Nếu không có bất kỳ phản hồi từ chối nào từ Nhà cung cấp trong thời hạn này thì xem như Nhà Cung cấp đã đồng ý với PO đó (“PO đã xác nhận”). Nhà cung cấp có trách nhiệm thực hiện PO đã xác nhận đó. Nhà cung cấp phải tuân thủ chính sách “KHÔNG PO – KHÔNG GIAO HÀNG” của Bên Mua, ngoại trừ một số trường hợp được thỏa thuận khác đi giữa các Bên.

3. Số lượng. Số lượng Hàng hóa và Dịch vụ được Nhà cung cấp giao cho Bên Mua sẽ không khác với số lượng được mô tả trong trang đầu của Đơn đặt hàng này và bất kỳ sự thay đổi nào của Đơn đặt hàng này cũng sẽ không có hiệu lực trừ khi thay đổi hoặc sửa đổi đó được cho phép bởi Bên Mua bằng văn bản. Nếu số lượng được giao không giống với số lượng đã thỏa thuận, Bên Mua có thể thực hiện một trong các biện pháp sau đây, không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác mà Bên Mua có thể có theo Hợp đồng Chính hoặc theo luật: (i) hủy toàn bộ hoặc một phần Đơn đặt hàng; (ii) từ chối chấp nhận việc giao Hàng hóa hoặc thực hiện Dịch vụ sau đó; (iii) áp dụng khoản phạt bằng 0,5% giá của Đơn đặt hàng mỗi ngày, cho đến khi Nhà cung cấp giao đúng số lượng đã thỏa thuận, và (iv) yêu cầu bồi thường phí tổn, thiệt hại hay chi phí bất kỳ mà Bên Mua phải chịu liên quan đến việc Nhà cung cấp không thể giao đúng số lượng Hàng hóa hoặc Dịch vụ như đã thỏa thuận.

4. Tiến độ giao hàng. Thời gian là vấn đề then chốt. Nhà cung cấp sẽ cung cấp các Dịch vụ và Hàng hóa vào (các) ngày được xác định trong trang đầu của Đơn đặt hàng. Nếu (các) ngày giao hàng không được đáp ứng, Nhà cung cấp phải thông báo ngay cho Bên Mua bằng văn bản về ngày giao tốt nhất có thể tùy theo sự chấp nhận của Bên Mua. Nếu việc giao hàng không được thực hiện vào thời điểm đã thoả thuận, Bên Mua có thể thực hiện một trong các biện pháp sau đây, không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác mà Bên Mua có thể có theo Hợp đồng Chính hoặc theo luật: (i) yêu cầu Nhà cung cấp giao hàng qua lộ trình/điều kiện giao hàng khác lộ trình/điều kiện giao hàng đã được chỉ định (Nhà cung cấp chịu chi phí về các cách thức giao hang có thể thay thế); (ii) hủy toàn bộ hoặc một phần Đơn đặt hàng; (iii) từ chối chấp nhận việc giao Hàng hóa hoặc thực hiện Dịch vụ sau đó; (iv) được hoàn lại từ Nhà cung cấp các chi phí bất kỳ phát sinh mà Bên Mua phải chịu một cách hợp lý liên quan đến việc có được Hàng hóa hay Dịch vụ thay thế từ Nhà cung cấp khác; (v) áp dụng khoản phạt giao hàng trễ bằng 0,5% giá của Đơn hàng đó mỗi ngày, cho đến khi Nhà cung cấp giao Hàng hóa hoặc Dịch vụ, và (vi) yêu cầu bồi thường phí tổn, thiệt hại hay chi phí bất kỳ mà Bên Mua phải chịu liên quan đến việc Nhà cung cấp không thể giao Hàng hóa hoặc Dịch vụ vào ngày đến hạn.

5. Điều khoản Thanh toán và Giá. Giá của Hàng hóa hay Dịch vụ là giá được quy định ở trang đầu của Đơn đặt hàng này và bao gồm mọi chi phí để sản xuất, đóng gói, chất hàng, và các khoản phí liên quan khác theo Incoterm áp dụng (xem Điều 10). Thay đổi giá sẽ không được chấp nhận trừ khi được cho phép bằng văn bản của Bên Mua trước khi gửi Hàng hóa hoặc thực hiện Dịch vụ. Bên Mua phải thanh toán cho Nhà cung cấp trong thời hạn được xác lập trong Đơn đặt hàng này sau khi nhận được hóa đơn không bị tranh chấp của Nhà cung cấp đối với Hàng hóa hoặc Dịch vụ được giao đầy đủ và phù hợp. Nhà cung cấp sẽ tuân thủ mọi hướng dẫn của Bên Mua về quá trình xuất hoá đơn và thanh toán. Các khoản trả trước, nếu có, được thanh toán trên cơ sở cho việc thực hiện Dịch vụ hoặc giao Hàng hoá đầy đủ và thỏa đáng trong tương lai, và sẽ có thể bị thu hồi trong trường hợp không thực hiện hoặc có thực hiện Dịch vụ hoặc giao Hàng hóa nhưng không thỏa đáng, không đầy đủ. Việc thanh toán sẽ được thực hiện phù hợp với lịch chuyển khoản qua ngân hàng cố định hàng tuần của La Vie như được La Vie thông báo tùy từng thời điểm. Trường hợp khoản thanh toán đã đến hạn thanh toán theo quy định của đơn Đặt hàng này nhưng không trùng với ngày chuyển khoản của La Vie, việc thanh toán sẽ được thực hiện theo lịch chuyển khoản ngân hàng hàng tuần tiếp theo của La Vie. Nếu ngày chuyển khoản theo lịch thanh toán của La Vie trùng với ngày không làm việc của ngân hàng thì việc chuyển khoản sẽ được thực hiện vào ngày làm việc việc tiếp theo. Việc chậm thanh toán sẽ được Nhà cung cấp thông báo cho Bên Mua và giải quyết một cách thiện chí giữa các bên mà không đồng nghĩa với việc cho Bên Mua quyền ngưng thực hiện Đơn đặt hàng này. Nhà cung cấp sẽ phải chấp nhận rủi ro do biến động tiền tệ không thuận lợi từ thời điểm xuất hóa đơn đến thời điểm thanh toán. Không phương hại đến bất cứ quyền hoặc biện pháp khắc phục khác, Bên Mua bảo lưu quyền cấn trừ khoản nợ bất kỳ mà Nhà cung cấp nợ Bên Mua tại bất kỳ lúc nào vào khoản mà Bên Mua phải trả cho Nhà cung cấp.

6. Chất lượng. Nhà cung cấp sẽ tiến hành kiểm nghiệm đảm bảo chất lượng Hàng hóa theo tiêu chuẩn chất lượng và xuất phiếu chứng nhận phù hợp hoặc phiếu phân tích theo yêu cầu của Bên Mua, hoặc theo thỏa thuận khác bằng văn bản với Bên Mua. Nhà cung cấp sẽ cung cấp miễn phí cho Bên Mua các mẫu Hàng hóa, thành phần, vật liệu đóng gói sẽ được sử dụng trong quá trình sản xuất và đóng gói Hàng hóa như Bên Mua yêu cầu một cách hợp lý tùy từng thời điểm để cho phép Bên Mua giám sát sự tuân thủ nghĩa vụ của Nhà cung cấp. Trong trường hợp Nhà cung cấp nhận thấy các vấn đề về chất lượng hoặc kĩ thuật bất kỳ liên quan đến Hàng hóa trong tầm kiểm soát của Nhà cung cấp, Nhà cung cấp sẽ đảm bảo rằng Hàng hóa bị ảnh hưởng hoặc được cho là bị ảnh hưởng sẽ được tách riêng ra khỏi các Hàng hóa khác, và không được phép xuất ra khỏi cơ sở của Nhà cung cấp nếu không được Bên Mua đồng ý bằng văn bản. Nhà cung cấp sẽ lập các quy trình báo cáo (với sự phê chuẩn trước của Bên Mua) nhằm xác định bản chất và phạm vi, và cách giải quyết vấn đề nghi vấn và thông báo cho các đại diện thích hợp của Bên Mua về toàn bộ quá trình đang được thực hiện trong các khu vực đó.

7. Đóng gói. Bảo quản. Nhà cung cấp sẽ đóng gói một cách hợp lý, đúng quy định để gửi một cách an toàn và trọn vẹn cho Bên Mua, hoặc như được xác lập trong Đơn đặt hàng này hoặc như hướng dẫn khác của Bên Mua. Không khoản phí nào phát sinh cho việc đóng gói, đóng hộp hoặc chuyên chở trừ khi được Bên Mua chấp thuận trước bằng văn bản. Nhà cung cấp sẽ chịu trách nhiệm về những nứt vỡ, thiếu hụt và tổn hại do đóng gói và bảo quản không thỏa đáng. Việc lưu giữ phải phù hợp với loại Hàng hóa và phải được thực hiên tại nơi khô ráo, sạch sẽ, và chống sự xâm nhập của chim, côn trùng và động vật gặm nhấm.

8. Vận chuyển. Việc vận chuyển sẽ được thực hiện theo những gì được xác lập ở trang đầu của Đơn đặt hàng này hoặc theo hướng dẫn của Bên Mua. Nhà cung cấp sẽ chịu trách nhiệm và thanh toán chi phí vận chuyển vượt mức phát sinh do Nhà cung cấp không tuân theo các hướng dẫn của Bên Mua. Trong trường hợp bất kỳ, việc vận chuyển phải được thực hiện trên các phương tiện sạch và an toàn. Nhà cung cấp đảm bảo rằng chi phí vận chuyển bất kỳ có trong giá của Đơn đặt hàng sẽ không vượt quá các chi phí vận chuyển thực tế mà Nhà cung cấp thanh toán.

9. Yêu cầu về tài liệu. Số Đơn đặt hàng phải xuất hiện trên mọi công-te-nơ, giấy tờ, phiếu đóng gói, hóa đơn và tất cả các thư từ hoặc tài liệu liên quan đến Đơn đặt hàng này. Nhà cung cấp phải tuân thủ các hướng dẫn của Bên Mua về việc về gắn thẻ các Hàng hóa và tài liệu liên quan. Nhà cung cấp sẽ, theo Incoterms áp dụng, chịu trách nhiệm đối với bất kỳ và mọi khoản thuế, hồ sơ, tài liệu và lưu giữ hoặc tái chuyển giao hồ sơ như dịch vụ hải quan hiện hành yêu cầu liên quan đến việc Nhà cung cấp bán và giao Hàng hoá cho Bên Mua và việc Bên Mua sử dụng chúng.

10. Rủi ro mất mát và quyền sở hữu. Rủi ro về Hàng hóa sẽ được chuyển sang Bên Mua theo Incoterms được xác lập trong Đơn đặt hàng này. Trong trường hợp thiếu thông tin, Incoterm áp dụng sẽ là FCA. Quyền sở hữu đối với Hàng hóa sẽ được chuyển sang Bên Mua cùng với các rủi ro, như được quy định trong Đơn đặt hàng này.

11. Cam kết: Cùng với các cam kết có trong Đơn đặt hàng này hoặc theo Luật hiện hành, Nhà cung cấp đảm bảo rằng Hàng hóa hoặc Dịch vụ sẽ được cung cấp chiếu theo Đơn đặt hàng này: (i) phù hợp và đủ cho mục đích dự tính; và (ii) phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật, bản vẽ, mẫu, tập tin điện tử, tài liệu, hướng dẫn, mô tả thiết kế, tiêu chuẩn áp dụng hiện hành của ngành hoặc các mô tả khác, nếu có, được quy định trong Đơn đặt hàng này hoặc được Bên Mua cung cấp cho Nhà cung cấp (“Tiêu chuẩn kỹ thuật”). Nhà cung cấp sẽ không sửa đổi hoặc thay đổi các Tiêu chuẩn kỹ thuật bất kỳ nếu không được Bên Mua chấp thuận trước bằng văn bản. Thay đổi bất kỳ có ảnh hưởng đến sản phẩm, đặc biệt là thay đổi nguồn gốc, thành phần và quá trình sản xuất sẽ chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý trước bằng văn bản từ Bên Mua. Tiêu chuẩn kỹ thuật bất kỳ đính kèm theo đây tạo thành một phần của Đơn đặt hàng này. Trước khi thực hiện Đơn đặt hàng, Nhà cung cấp sẽ nộp cho Bên Mua các bản sao sổ tay của nhà sản xuất, mẫu, thiết kế, bản vẽ, tài liệu, hướng dẫn lắp đặt, các tập về tài liệu bảo dưỡng và bảo trì để phê chuẩn. Nhà cung cấp sẽ chịu trách nhiệm đối với mọi lỗi hoặc sơ suất trong các bản vẽ, tính toán, hoặc chi tiết bất kỳ mà mình cung cấp bất kể Bên Mua có phê chuẩn thông tin đó hay không. Hàng hoá và Dịch vụ sẽ được cung cấp trên cơ sở rằng Nhà cung cấp luôn đảm bảo mình như là chuyên gia trong từng lĩnh vực của việc thực hiện Đơn đặt hàng và được thông báo đầy đủ về mục đích mà Bên Mua đòi hỏi. Nhà cung cấp đảm bảo với Bên Mua rằng Hàng hóa bất kỳ được cung cấp cho Bên Mua theo Đơn đặt hàng này: (i) là hàng hóa có thể bán được, có chất lượng tốt, không có các khiếm khuyết (hiển hiện hoặc tiềm ẩn) và, trong trường hợp là thức ăn thì sẽ đảm bảo vệ sinh và phù hợp để người và động vật tiêu thụ (tùy trường hợp); (ii) đã được trồng và sản xuất tại cơ sở hoặc trong điều kiện không có bất kỳ sự lây nhiễm, vi sinh hoặc khác, và được chăm sóc cẩn thận và sử dụng các biện pháp vệ sinh và kiểm soát chất lượng cần thiết; và (iii) đã được chế biến hoặc sản xuất phù hợp với Luật pháp hiện hành (bao gồm cả Luật pháp tại đích đến của hàng hoá) và không bị giả mạo, gắn nhãn hoặc nhãn hiệu giả, cũng như Hàng hóa không chứa thành phần, chất phụ gia tạo màu, hóa chất hoặc yếu tố chưa từng được tiết lộ là thành phần của Hàng hóa bán cho Bên Mua và chưa/không được phê duyệt hoặc xác nhận hoặc để đưa vào Hàng hóa đó bởi tất cả các cơ quan có thẩm quyền đối với Hàng hóa đó. Nhà cung cấp đồng ý nỗ lực đạt được các chứng nhận độc lập rằng hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm của Nhà cung cấp phù hợp với Luật an toàn thực phẩm. Nhà cung cấp sẽ cung cấp cho Bên Mua bản sao chứng chỉ này hoặc văn bản từ chối chứng nhận như vậy, do cơ quan hoặc đơn vị chứng nhận độc lập phát hành ngay khi Nhà cung cấp nhận được. Nhà cung cấp cũng đảm bảo rằng: (i) mình sẽ phù hợp, có năng lực và thẩm quyền để thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Đơn đặt hàng này; (ii) có quyền tuyệt đối và chính đáng đối với Hàng hoá được cung cấp, và tại thời điểm giao hàng Hàng hóa không bị thế chấp, bị đặt làm bảo đảm hoặc bất kỳ cản trở nào khác; (iii) sẽ tuân thủ mọi Luật hiện hành tại nơi mà Hàng hóa hoặc Dịch vụ được xuất đi hay được cung cấp hoặc nhận, bao gồm Luật về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu, hải quan và chế tài kinh tế, chống tham nhũng, chống hối lộ, bằng sáng chế, nhãn hiệu, quyền tác giả, thuế, an toàn thực phẩm, lao động và an toàn lao động, môi trường, quyền của người tiêu dùng, thông tin nhãn, tiêu chuẩn điện; (iv) sẽ tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn ngành, các luật hoặc các nghĩa vụ khác, ví dụ như tiêu chuẩn an toàn và sức khỏe hiện hành đối với các hoạt động sản xuất, và (v) việc cung cấp Hàng hóa và thực hiện các Dịch vụ sẽ không làm phát sinh bất kỳ vi phạm của bất kỳ người nào đối với Luật pháp hoặc quyền của bên thứ ba. Không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác mà Bên Mua có thể có, theo Đơn đặt hàng này, Hợp đồng Chính (nếu có) hoặc các Luật hiện hành, nếu Hàng hóa hoặc Dịch vụ bất kỳ không đảm bảo bất kỳ cam kết nào trong Đơn đặt hàng này (kể cả sau khi Bên Mua nhận, thanh toán, sử dụng Hàng hóa hoặc Dịch vụ), hoặc Nhà cung cấp không tuân thủ điều khoản hay cam kết bất kỳ theo Đơn đặt hàng này, Bên Mua có quyền, tùy theo lựa chọn của mình, thực hiện một hoặc nhiều biện pháp khắc phục sau đây: (i) hủy toàn bộ hoặc một phần Đơn đặt hàng này; (ii) yêu cầu Nhà cung cấp sửa chữa điểm không phù hợp, lỗi hay khiếm khuyết với chi phí do Nhà cung cấp thanh toán; (iii) yêu cầu giảm giá; (iv) từ chối Hàng hóa hoặc Dịch vụ như được quy định tại Điều 12; (v) từ chối chấp nhận thêm việc giao Hàng hoá hoặc thực hiện Dịch vụ bất kỳ; (vi) tiến hành công việc bất kỳ cần thiết với chi phí do Nhà cung cấp thanh toán để Hàng hóa hoặc Dịch vụ phù hợp theo Đơn đặt hàng này, và (vii) yêu cầu bồi thường bất kỳ và mọi thiệt hại liên quan.

12. Kiểm tra và Từ chối. Bất kể bất kỳ khoản thanh toán trước nào, mọi Hàng hóa và Dịch vụ đều phải chịu kiểm tra và kiểm nghiệm sau khi đến điểm cuối cùng, khi giao hàng hoặc vận hành, tùy trường hợp, và với trường hợp Hàng hoá, nếu chúng được kết hợp vào cơ sở/phương tiện vận hành, việc kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa có thể được thực hiện trong điều kiện vận hành sau khi hàng hoá đã được lắp đặt. Nếu các thủ tục kiểm nghiệm chấp nhận cụ thể hoặc các tiêu chí chấp nhận được quy định hoặc đề cập đến ở trang đầu của Đơn đặt hàng này, thì Nhà cung cấp và Bên Mua (hoặc một trong hai bên, tùy trường hợp), sẽ thực hiện các hoạt động liên quan đến các thủ tục chấp nhận. Nếu trong thời gian kiểm nghiệm này Hàng hoá không hoạt động phù hợp với các tiêu chí chấp nhận, Nhà cung cấp sẽ, không tính phí cho Bên Mua và với sự đồng ý trước của Bên Mua, có các bước sửa chữa, điều chỉnh hoặc sửa đổi Hàng hóa cần thiết và phù hợp để chúng tuân thủ. Nếu khi kiểm tra hoặc thử nghiệm, các hàng hóa hoặc dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào được phát hiện là không phù hợp, không đạt yêu cầu, bị lỗi, có chất lượng hoặc tay nghề kém, hoặc không đạt được những bảo đảm hoặc cam kết hoặc Tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng hoặc không đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào khác của Bên Mua hoặc của Đơn đặt hàng này, thì không phương hại đến bất kỳ quyền hoặc biện pháp nào, Bên Mua có thể từ chối các hàng hóa hoặc dịch vụ (toàn bộ hoặc một phần) và trả lại cho Nhà cung cấp với rủi ro và chi phí do Nhà cung cấp chịu trên cơ sở hoàn lại toàn bộ khoản tiền đối với Hàng hóa và Dịch vụ bị trả lại sẽ được Nhà cung cấp trả ngay lập tức cho Bên Mua. Ngoài ra, Bên Mua có thể thực hiện một trong các biện pháp khắc phục sau đây: (i) hủy bỏ toàn bộ hoặc một phần Đơn đặt hàng này; (ii) yêu cầu giảm giá nếu từ chối một phần; (iii) từ chối chấp nhận thêm việc giao Hàng hóa hoặc thực hiện Dịch vụ; (iv) thực hiện công việc bất kỳ cần thiết để làm cho hàng hóa hoặc dịch vụ tuân thủ Đơn đặt hàng này với chi phí do Nhà cung cấp chi trả, và (v) yêu cầu bồi thường mọi và bất kỳ thiệt hại liên quan. Việc kiểm tra, không thể tiến hành kiểm tra, chấp nhận hoặc thanh toán Hàng hóa hoặc Dịch vụ sẽ không giải phóng Nhà cung cấp khỏi bất kỳ cam kết nào hoặc quy định khác của Đơn đặt hàng này và cũng không tổn hại đến quyền Bên Mua từ chối Hàng hóa hoặc Dịch vụ không phù hợp hoặc yêu cầu bồi thường liên quan đến Hàng hóa hoặc Dịch vụ không phù hợp. Hàng hóa bất kỳ (nhằm mục đích của qui định này, sẽ bao gồm trong hàng hóa đang trong quy trình sản xuất) bị Bên Mua từ chối, thuộc quyền sở hữu và kiểm soát của Nhà cung cấp, và bị Bên Mua xác định là không thể khắc phục và sửa chữa sẽ được Nhà cung cấp tiêu hủy với chi phí và phí tổn do Nhà cung cấp chịu theo cách sẽ loại trừ tuyệt đối việc tái sử dụng cho con người hoặc, trừ khi Bên Mua đồng ý khác, cho động vật. Nếu Bên mua xác định rằng Hàng hóa bất kỳ như vậy (hoặc hàng hóa đặng trong quy trình sản xuất) là có thể khắc phục và sửa chữa, Nhà cung cấp sẽ loại bỏ tất cả danh tính của Bên Mua và hủy chúng như đã thỏa thuận bằng văn bản giữa hai bên. Nhà cung cấp sẽ ngay lập tức thu hồi Hàng hóa bị từ chối từ cơ sở của Bên Mua, trừ khi Nhà cung cấp yêu cầu một cách cụ thể về việc bảo quản tạm thời, và Nhà cung cấp chịu chi phí và rủi ro của việc bảo quản đó. Bên Mua bảo lưu quyền tính phí bảo quản đối với Hàng hóa bị từ chối không được thu hồi trong vòng 1 tuần kể từ ngày thông báo từ chối. Bất kỳ trong số các hành động liên quan đến việc tiếp nhận, kiểm tra, kiểm nghiệm, chấp nhận hoặc từ chối nêu trên có thể được thực hiện bởi Đơn vị Liên kết bất kỳ của Bên Mua, hoặc bởi bên thứ ba được Bên Mua chỉ định, và sẽ được xem như và có hiệu lực tương tự như khi được Bên Mua thực hiện.

13. Khả năng truy xuất nguồn gốc các thành phần và Hàng hóa. Tại mọi thời điểm, Nhà cung cấp sẽ có khả năng cung cấp chi tiết và dữ liệu về nguồn gốc chính xác của các thành phần được sử dụng để sản xuất Hàng hóa và sự di chuyển của Hàng hoá, để trong trường hợp có vấn đề về chất lượng, đảm bảo có thể truy xuất nguồn gốc của các thành phần được sử dụng và đảm bảo hành động thu hồi Hàng hóa một cách hiệu quả.

14. Thu hồi sản phẩm. Trong trường hợp Nhà cung cấp phát hiện ra bất kỳ điểm không phù hợp hoặc khiếm khuyết nào liên quan đến Hàng hóa mà đã không còn trong sự kiểm soát của Nhà cung cấp và Nhà cung cấp tin rằng khiếm khuyết đó hoặc điểm không phù hợp đó tạo ra hoặc có khả năng tăng nguy cơ rủi ro đối với sức khỏe hoặc an toàn của người tiêu dùng, có khả năng bị các cơ quan thực thi xử lý, hoặc có rủi ro gánh chịu những phản ứng bất lợi từ công chúng hay tranh chấp với Bên Mua hoặc Đơn vị Liên kết của nó, các quy định sau đây sẽ được áp dụng: (i) Nhà cung cấp sẽ ngay lập tức thông báo cho Bên Mua khi phát hiện vấn đề. Thông báo này sẽ bao gồm, tối thiểu là: a) danh tính và số lượng của hàng hóa liên quan, b) thông tin mã hóa bất kỳ liên quan (nếu có), c) thông tin khác bất kỳ liên quan, có thể hỗ trợ quá trình truy xuất Hàng hóa (hoặc các sản phẩm chứa Hàng hoá); (ii) các đại diện của các Nhà cung cấp và Bên Mua sẽ họp càng sớm càng tốt để thống nhất các biện pháp mà Nhà cung cấp thực hiện để khắc phục các vấn đề phát sinh từ các khiếm khuyết hoặc điểm không phù hợp như vậy; (iii) Bên Mua sẽ có quyền yêu cầu ngừng sản xuất Hàng hoá ngay lập tức, yêu cầu thu hồi Hàng hóa và tiêu hủy Hàng hóa. Không chỉ vì những lý do nêu trên, trong trường hợp Bên Mua theo suy xét riêng của mình thực hiện thu hồi, rút lại hoặc tiêu hủy Hàng hóa (hoặc các sản phẩm chứa Hàng hoá), hoặc lệnh thu hồi được các cơ quan chính phủ có thẩm quyền đưa ra hoặc đề nghị, Nhà cung cấp sẽ hoàn toàn hợp tác và chia sẻ mọi thông tin với Bên Mua. Nhà cung cấp sẽ chịu và bồi thường tất cả các chi phí liên quan đến thu hồi (ví dụ như chi phí vận chuyển, lưu giữ, quản lý và hủy sản phẩm bị thu hồi), cũng như tất cả các thiệt hại mà Bên Mua, các Đơn vị Liên kết hoặc các bên thứ ba bị ảnh hưởng trong chừng mực mà nguyên nhân của biện pháp, vấn đề hoặc việc thu hồi là do Nhà cung cấp vi phạm các nghĩa vụ hoặc cam kết theo Đơn đặt hàng này hoặc bất kỳ hành động bất cẩn hoặc trái pháp luật nào của Nhà cung cấp, nhân viên, đại lý, nhà thầu hoặc người đại diện của Nhà cung cấp.

15. Vật liệu của Bên Mua. Vật liệu bất kỳ thuộc sở hữu của Bên Mua hoặc bất kỳ trong số các Đơn vị Liên kết của Bên Mua mà Bên Mua có thể cung cấp cho Nhà cung cấp hoặc có thể thuộc sở hữu của Nhà cung cấp liên quan đến Đơn đặt hàng này sẽ vẫn là tài sản độc quyền của Bên Mua tại thời điểm bất kỳ. Các tài liệu này có thể bao gồm loại bất kỳ của công cụ in hoặc ma trận, đồ họa, bản vẽ, mô hình, hình ảnh, phần mềm, thiết bị, bao bì, sản phẩm, nguyên mẫu, các mẫu, nguyên liệu, thành phần, tài liệu quảng cáo. Nhà cung cấp sẽ: (i) chỉ sử dụng các vật liệu để thực hiện nghĩa vụ của mình theo Đơn đặt hàng này; (ii) hoàn lại cho Bên Mua theo yêu cầu hoặc khi hoàn thành hoặc chấm dứt Đơn đặt hàng này; (iii) giữ chúng được an toàn và xác định chúng là tài sản của Bên Mua, thuộc rủi ro của chính Nhà cung cấp và không được chuyển nhượng hoặc tiết lộ cho bên thứ ba bất kỳ; (iv) giữ các vật liệu trong điều kiện tốt cho đến khi trả về cho Bên Mua, (v) không vứt bỏ hoặc sử dụng chúng cho mục đích nào khác ngoài những hướng dẫn bằng văn bản của Bên Bán, và (vi) không phân tích ngược công nghệ, biên dịch ngược, phân đoạn, sao chép, xử lý lại hoặc chia cắt chúng hoặc khiến chúng bị phân tích ngược công nghệ, biên dịch ngược, phân đoạn, sao chép, xử lý lại hoặc chia cắt chúng.

16. Sở hữu trí tuệ. Nhà cung cấp hiểu rằng quyền SHTT bất kỳ thuộc sở hữu hoặc được cấp quyền sử dụng cho Bên Mua hoặc các Đơn vị Liên kết của Bên Mua (“Quyền SHTT của Bên Mua”) là tài sản có giá trị. Quyền SHTT bất kỳ của Bên Mua được chia sẻ với Nhà cung cấp liên quan đến Đơn đặt hàng này sẽ được Nhà cung cấp sử dụng chỉ trên Hàng hóa hoặc Dịch vụ được cung cấp theo Đơn đặt hàng này. Để đảm bảo bảo toàn Quyền SHTT của Bên Mua, Nhà cung cấp cam kết không bán hay bằng cách khác phân phối Hàng hóa hoặc các vật có thể chuyển giao đã được mua theo Đơn đặt hàng này có sử dụng quyền SHTT bất kỳ của Bên Mua cho ai khác trừ Bên Mua hoặc các Đơn vị Liên kết của Bên Mua nếu không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Bên Mua. Không có quy định nào của Đơn đặt hàng này được diễn dịch là cấp một cách rõ ràng hoặc ngầm định các giấy phép sử dụng, quyền hoặc quyền lợi khác bất kỳ đối với quyền SHTT của Bên Mua nhằm phục vụ lợi ích của Nhà cung cấp, trừ khi được xác lập trong Đơn đặt hàng này hoặc được thỏa thuận khác một cách rõ ràng bằng văn bản. Nhà cung cấp đồng ý rằng tất cả các quyền SHTT được phát triển khi thực hiện Đơn đặt hàng này hoặc theo yêu cầu của Bên Mua, có liên quan đến sản phẩm, công thức, bao bì, công nghệ, quy trình, Tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc các Quyền Sở hữu Trí tuệ khác của Bên Mua hoặc Thông tin Bí mật, bao gồm cải tiến hoặc sửa đổi bất kỳ ( "Quyền SHTT được Phát triển ") sẽ là tài sản độc quyền của Bên Mua hoặc các Đơn vị Liên kết tương ứng của Bên Mua (các quyền đó bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền đăng ký bảo hộ quyền SHTT được Phát triển đó). Trong chừng mực mà quyền SHTT được Phát triển không mặc nhiên tự động trao cho Bên Mua, Nhà cung cấp theo đây chuyển nhượng một cách không hủy ngang cho Bên Mua (hoặc Đơn vị Liên kết tương ứng của Bên Mua) mọi quyền, quyền sở hữu và lợi ích trong và đối với mọi Quyền SHTT được Phát triển đó, và sẽ buộc nhân viên của mình ký, mọi tài liệu có thể cần thiết để quy định này có hiệu lực. Nhà cung cấp đồng ý cung cấp cho Bên Mua thông tin và các tài liệu đầy đủ và hoàn chỉnh bằng văn bản liên quan đến quyền SHTT được Phát triển, với định dạng và ngôn ngữ mà Bên Mua quy định. Nhà cung cấp cam kết: (i) không sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp quyền SHTT được Phát triển cho mục đích khác bất kỳ trừ việc thực hiện Đơn đặt hàng này, trừ khi Nhà cung cấp đã có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Bên Mua, và (ii) bảo mật quyền SHTT được Phát triển và không đăng ký bảo hộ bất kỳ cho các quyền SHTT được phát triển. Nhà cung cấp đảm bảo rằng bất kỳ vật có thể chuyển giao nào được tạo, lập, hình dung, hình thành, phát triển hoặc được viết bởi hoặc nhân danh Nhà cung cấp (riêng lẻ hoặc phối hợp với những người khác) theo Đơn đặt hàng này, bao gồm tác phẩm hữu hình và vô hình bất kỳ, sơ đồ, bản vẽ, thiết kế, hình ảnh, phim ảnh, hình chụp, hình ảnh, ghi âm, ghi hình, âm nhạc, kế hoạch, bản vẽ kỹ thuật, sáng chế, phát minh, cải tiến, bí quyết, chương trình máy tính, bao gồm bất kỳ nguồn và mã đối tượng nào, và sáng tạo hoặc tài liệu khác bất kỳ, sẽ là tác phẩm nguyên bản, và mọi tác phẩm này được tạo ra và việc cung cấp Hàng hóa hay Dịch vụ theo Đơn đặt hàng này và việc sử dụng hoặc khai thác các vật có thể chuyển giao bởi Bên Mua hoặc Đơn vị Liên kết của Bên Mua sẽ không vi phạm quyền bất kỳ của các bên thứ ba bao gồm quyền SHTT bất kỳ thuộc bên thứ ba. Bất kỳ quyền SHTT nào thuộc sở hữu, hoặc được cấp quyền sử dụng cho Nhà cung cấp hoặc các Đơn vị Liên kết của nó trước Đơn đặt hàng này hoặc phát triển một cách độc lập từ Đơn đặt hàng này ("quyền SHTT của Nhà cung cấp ") là và sẽ vẫn là quyền sở hữu độc quyền của Nhà cung cấp. Nếu bất kỳ quyền SHTT của Nhà cung cấp, bao gồm bất kỳ phần mềm, mã nguồn hoặc mã đối tượng, là cần thiết để Bên Mua hoặc Đơn vị Liên kết sử dụng Hàng hóa hay Dịch vụ, Nhà cung cấp theo đây cấp cho Bên Mua và các Đơn vị Liên kết của Bên Mua một giấy phép trên toàn thế giới, không độc quyền, đã thanh toán đầy đủ, vĩnh viễn và không thể hủy ngang để sử dụng các quyền đó ở mức cần thiết để khai thác hoặc sử dụng đầy đủ Hàng hóa hoặc Dịch vụ. Nhà cung cấp tuyên bố mình đã khảo sát đầy đủ mọi Tiêu chuẩn kỹ thuật và dựa trên quá trình khảo sát đó và kinh nghiệm quá khứ của mình và tri thức vượt trội đối với Hàng hóa hoặc Dịch vụ, Nhà cung cấp đã xác định rằng việc sản xuất chúng theo Tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc sử dụng hoặc khai thác chúng sẽ không vi phạm quyền SHTT bất kỳ của bên thứ ba bất kỳ. Nhà cung cấp bảo đảm và giữ cho Bên Mua và các cổ đông, các Đơn vị Liên kết, cán bộ, giám đốc, đại lý và người lao động (Những người được bồi thường của Bên Mua") vô can trước bất kỳ và mọi khiếu nại, yêu cầu, chi phí và trách nhiệm pháp lý, kể cả phí luật sư và chi phí pháp lý, phát sinh từ vi phạm hoặc khiếu nại bất kỳ về việc vi phạm quyền SHTT của bên thứ ba. Nếu Bên Mua, theo suy xét của mình, có yêu cầu thì Nhà cung cấp đảm nhận, với chi phí do Nhà cung cấp chịu, việc biện hộ/bảo vệ cho Bên Mua và Những người được bồi thường của Bên Mua. Trong mọi trường hợp Bên Mua hoặc Đơn vị Liên kết của mình không chịu trách nhiệm trước Nhà cung cấp về hành vi xâm phạm SHTT hoặc khiếu nại bất kỳ từ đó; và trong trường hợp Bên Mua hoặc các Đơn vị Liên kết của mình đang bị cấm hoạt động, sử dụng hoặc kinh doanh hàng hóa hay dịch vụ liên quan hoặc bất kỳ phần nào của nó theo Đơn đặt hàng này, Nhà cung cấp sẽ tự chịu mọi chi phí cho việc thực hiện các bước cần thiết để tìm kiếm cho Bên Mua và các Đơn vị Liên kết quyền hoạt động, sử dụng và bán hàng hóa hay dịch vụ nói trên. Nếu Nhà cung cấp không thể cung cấp các quyền nói trên trong một thời gian hợp lý, với chi phí do Nhà cung cấp tự chi trả, Nhà cung cấp sẽ ngay lập tức: (i) sửa đổi Hàng hóa hoặc Dịch vụ nêu trên, hoặc phần bất kỳ của chúng, để tránh vi phạm quyền SHTT bất kỳ; hoặc (ii) thay thế hàng hóa hoặc dịch vụ nêu trên hoặc phần bất kỳ của chúng bằng hàng hóa hoặc dịch vụ không vi phạm quyền SHTT bất kỳ như vậy; hoặc (iii) loại bỏ hàng hóa hoặc dịch vụ nêu trên hoặc bất kỳ phần nào, và hoàn trả bất kỳ khoản chi trả mà Bên Mua đã thanh toán cho Nhà cung cấp và bất kỳ chi phí vận chuyển và các chi phí khác có thể đã được thanh toán hoặc bị gánh chịu bởi Bên Mua liên quan đến hàng hóa hay dịch vụ đó, hoặc bất kỳ phần nào, do đó mà bị loại bỏ. Trong trường hợp không thể, Bên Mua có thể chấm dứt Đơn đặt hàng, không phương hại đến các quyền có được trước đó và việc bồi thường thiệt hại và lợi ích mà Bên Mua và Những người được bồi thường của Bên Mua có thể được hưởng. Nhà cung cấp sẽ đảm bảo rằng vật liệu bị từ chối, chất thải và phế liệu có mang bất kỳ quyền SHTT của Bên Mua (kể cả bao bì) sẽ được tiêu hủy và loại bỏ theo hướng dẫn của Bên Mua theo cách loại trừ tuyệt đối việc tái sử dụng. Nhà cung cấp sẽ không bán vật liệu bao gói có mang quyền SHTT của Bên Mua cho bên thứ ba hoặc sử dụng chúng cho bất kỳ mục đích nào khác trừ việc thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Đơn đặt hàng này. Tuyệt đối cấm bán hoặc sử dụng trái phép các vật liệu bao gói đó.

17. Chấm dứt. Ngoài các nguyên nhân khác được đề cập trong Đơn đặt hàng này, Bên Mua sẽ có quyền chấm dứt Đơn đặt hàng này và bất kỳ hoặc tất cả các đơn đặt hàng khác giữa Bên Mua và Nhà cung cấp vì bất kỳ trong số các lý do cụ thể như sau: (i) Nhà cung cấp mất khả năng thanh toán, phá sản; (ii) Nhà cung cấp không thể thực hiện hoặc tuân theo bất kỳ điều khoản nào của Đơn đặt hàng này kể cả vi phạm một trong các đảm bảo được quy định trong Đơn đặt hàng này mà không có khả năng khắc phục hoặc, nếu có khả năng khắc phục, nhưng vẫn chưa khắc phục trong thời hạn 15 ngày làm việc từ ngày có thông báo bằng văn bản từ Bên Mua nêu rõ hành vi vi phạm và yêu cầu vị phạm phải được khắc phục; (iii) nếu, theo ý kiến của Bên Mua, Nhà cung cấp gây tổn hại hoặc có thể gây tổn hại đến thương hiệu, uy tín hoặc danh tiếng của Bên Mua hoặc Bên Mua không hài lòng, trên cơ sở hợp lý, với cách mà Nhà cung cấp tiến hành kinh doanh và nếu Nhà cung cấp, theo quan điểm riêng của Bên Mua, không thực hiện các bước cần thiết để khắc phục tình trạng đó trong khoảng thời gian được Bên Mua chỉ định bằng văn bản; (iv) nếu Bên Mua quyết định thay đổi chiến lược nguồn cung ứng, mô hình kinh doanh hoặc những yêu cầu của mình, hoặc (v) nếu Nhà cung cấp sắp xếp toàn bộ hoặc một phần việc kinh doanh của mình (không phải cho Đơn vị Liên kết của nó) hoặc nếu có một công bố công khai đề nghị hoặc đã hoàn tất thay đổi trực tiếp hoặc gián tiếp sự kiểm soát quyền sở hữu hợp pháp hoặc lợi ích của Nhà cung cấp. Bên Mua sẽ không có bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào đối với Nhà cung cấp liên quan đến nguyên nhân hoặc kết quả của việc chấm dứt đó; nhưng, tùy theo suy xét của riêng Bên Mua, Bên Mua có thể trả cho Nhà cung cấp chi phí phát sinh thực tế trực tiếp của việc thực hiện theo Đơn đặt hàng này cho tới ngày chấm dứt, theo phê duyệt của Bên Mua, khi đó, Hàng hoá thành phẩm, Dịch vụ đã hoàn thành hoặc sản phẩm dở dang vào ngày chấm dứt sẽ trở thành tài sản của Bên Mua và Nhà cung cấp sẽ giữ chúng an toàn trong thời gian hợp lý như trên tùy theo việc nhận được hướng dẫn gửi hoặc xử lý khác bằng văn bản từ Bên Mua. Quyền chấm dứt được đề cập ở trên sẽ bổ sung cho các quyền và biện pháp hợp pháp khác của Bên Mua, bất kể có được quy định trong Đơn đặt hàng này hay không, kể cả những quy định được xác lập trong Hợp đồng Chính (nếu có). Trong trường hợp chấm Đơn đặt hàng, bất kể nguyên nhân là gì, Nhà cung cấp sẽ hỗ trợ như Bên Mua yêu cầu một cách hợp lý để cho phép người kế nhiệm bất kỳ được Bên Mua chỉ định, nếu có, tiếp quản các nghĩa vụ của Nhà cung cấp theo Đơn đặt hàng này. Việc chấm dứt Đơn đặt hàng này, bất kể nguyên nhân, sẽ không phương hại đến quyền và nghĩa vụ của Bên Mua đã có được trước khi chấm dứt. Các quy định của Đơn đặt hàng này mà một cách rõ ràng hoặc ngụ ý có hiệu lực sau khi chấm dứt Đơn đặt hàng sẽ tiếp tục được thực thi bất kể việc chấm dứt hoặc hết hạn. Các điều khoản bất kỳ trong Đơn đặt hàng này do bản chất kéo dài đến cả sau khi chấm dứt Đơn đặt hàng này sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi chấm dứt.

18. Bồi thường. Nhà cung cấp sẽ bồi thường và giữ cho Bên Mua và Những người được bồi thường của Bên Mua vô can trước bất kỳ và mọi yêu cầu bồi thường (bao gồm của liên bang, quốc gia, nhà nước, chính quyền cấp tỉnh hoặc địa phương hoặc bất kỳ cơ quan hay phân khu), yêu cầu, nguyên nhân khởi kiện, tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, chi phí, chi phí luật sư hợp lý hoặc nghĩa vụ bất kỳ, bao gồm nhưng không giới hạn ở tổn hại hoặc phá hoại tài sản, thương tật hoặc tử vong, mất lợi nhuận, mất sản xuất, gián đoạn sản xuất và phạt theo Đơn đặt hàng, do hoặc có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp, toàn bộ hoặc một phần, đến việc thực hiện của Nhà cung cấp theo Đơn đặt hàng này hoặc do lỗi hoặc vi phạm bất kỳ khác của Nhà cung cấp (do hành động hoặc sơ suất) đối với các nghĩa vụ hoặc những cam kết bảo đảm theo Đơn đặt hàng này. Nếu Bên Mua, tùy theo quyền suy xét riêng của mình, có yêu cầu, Nhà cung cấp sẽ đảm nhiệm, và chịu chi phí, bảo vệ Bên Mua và Những Người được Bồi thường của Bên Mua.

19. Bảo hiểm. Nhà cung cấp sẽ duy trì, trong suốt thời hạn thực hiện của mình theo Đơn đặt hàng này, bảo hiểm trách nhiệm chung, bao gồm cả bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm, bảo hiểm khác đủ bao quát trách nhiệm của Nhà cung cấp theo Đơn đặt hàng này, hoặc được qui định ở trang đầu của Đơn đặt hàng này, cũng như bảo hiểm bất kỳ theo yêu cầu của Luật hiện hành. Tất cả các bảo hiểm của Nhà cung cấp phải từ các công ty bảo hiểm có uy tín và có khả năng thanh toán. Theo yêu cầu của Bên Mua, Nhà cung cấp sẽ nhanh chóng cung cấp cho Bên Mua giấy chứng nhận bảo hiểm tương ứng, cũng như bằng chứng thanh toán phí bảo hiểm. Việc bảo hiểm sẽ không giải trừ Nhà cung cấp khỏi trách nhiệm pháp lý của mình, và cũng không được xem hoặc diễn dịch như giới hạn đối với những trách nhiệm pháp lý đó.

20. Bất khả kháng. Kế hoạch dự phòng. Bên Mua và Nhà cung cấp sẽ không phải chịu trách nhiệm về việc không hoặc chậm thực hiện nghĩa vụ của mình theo Đơn đặt hàng này, trong chừng mực mà việc không hoặc chậm thực hiện đó do hoặc là kết quả của một Sự kiện Bất khả kháng. Bên chịu ảnh hưởng của Sự kiện Bất khả kháng sẽ lập tức thông báo cho bên kia bằng cách sử dụng các phương tiện truyền thông nhanh nhất mà mình có, mô tả tình trạng của Sự kiện Bất khả kháng, và sẽ thông báo ngay cho bên kia khi Sự kiện Bất khả kháng (hoặc tác động của nó đối với bên kia) đã được giảm bớt. Bên bị ảnh hưởng sẽ không chịu trách nhiệm cho bên kia về việc không hoặc chậm thực hiện với điều kiện là thực tế diễn ra (các) Sự kiện Bất khả kháng đó được chứng minh một cách thích đáng hoặc có thể chứng minh một cách hợp lý. Nếu việc thực hiện của Nhà cung cấp bị chậm hoặc cản trở do Sự kiện Bất khả kháng, Bên Mua sẽ không có nghĩa vụ phải thanh toán khoản bất kỳ cho Nhà cung cấp đối với Hàng hóa hoặc Dịch vụ bất kỳ không thực sự được cung cấp hoặc thực hiện. Trong Trường hợp Bất khả kháng, Bên Mua sẽ có quyền hoãn ngày giao Hàng hóa hoặc Dịch vụ hoặc hủy bỏ Đơn đặt hàng này hoặc giảm khối lượng Hàng hóa hoặc Dịch vụ. Bên Mua sẽ không chịu trách nhiệm trước Nhà cung cấp cho phí tổn hoặc chi phí bất kỳ phát sinh mà Nhà cung cấp phải chịu do kết quả của Sự kiện Bất khả kháng bất kỳ. Tuy nhiên, nếu việc chậm thực hiện vượt quá 30 ngày, bên chờ thực hiện sẽ được phép chấm dứt Đơn đặt hàng này với thông báo trước 5 ngày bằng văn bản cho bên kia, mà không có nghĩa vụ nào khác đối với bên yêu cầu chậm thực hiện được cho phép. Sự thất bại, lỗi hoặc chậm trễ sẽ không được chấp nhận nếu: (i) Việc phòng ngừa việc đó là một nghĩa vụ theo đơn đặt hàng này; (ii) bên không thực hiện hoặc nhân viên của bên đó có lỗi gây ra sự chậm trễ hoặc thất bại trong việc thực hiện; (iii) lỗi hoặc chậm thực hiện có thể đã được dự tính, chuẩn bị, hoặc phòng ngừa bằng cách sử dụng các biện pháp cẩn trọng hợp lý thường được người và đơn vị trong ngành của bên bị ảnh hưởng sử dụng; và (iv) sự chậm hoặc không thực hiện có thể được bên không thực hiện khắc phục một cách hợp lý bằng cách sử dụng các nguồn thay thế, kế hoạch khắc phục, hoặc biện pháp khác.

21. Nhân sự. Nhà cung cấp sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với mọi nghĩa vụ pháp lý và lao động liên quan đến việc tham gia của nhân viên của chính mình và của nhà thầu phụ, và các nhân viên này sẽ không có quan hệ bất kỳ với Bên Mua hoặc đại diện của Bên Mua. Nhà cung cấp chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm trong trường hợp nhân viên bất kỳ của mình hoặc của nhà thầu phụ nộp khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện liên quan đến các vấn đề về lao động, dân sự hoặc bất kỳ khác chống lại Bên Mua hoặc Người được Nhận Bồi thường của Bên Mua. Ngoài ra, Nhà cung cấp thừa nhận rằng Bên Mua và Người được Nhận Bồi thường của Bên Mua sẽ không chịu trách nhiệm đối với tai nạn bất kỳ, cũng như đối với mọi khoản bồi thường thiệt hại, bệnh nghề nghiệp hoặc tử vong của nhân viên của Nhà cung cấp hoặc của nhà thầu phụ được chỉ định để thực hiện các hoạt động liên quan đến việc thực hiện Đơn đặt hàng này. Khi nhân viên Nhà cung cấp cụ thể được chỉ định trong Đơn đặt hàng để thực hiện các Dịch vụ, Nhà cung cấp không được thay các cá nhân đó nếu không được Bên Mua chấp thuận trước bằng văn bản.

22. Bảo mật. Nhà cung cấp thừa nhận rằng trong quá trình cung cấp Hàng hóa hoặc Dịch vụ theo Đơn đặt hàng này, Nhà cung cấp có thể tiếp xúc hoặc nhận một số thông tin được coi là bí mật hoặc độc quyền của Bên Mua hoặc Đơn vị Liên kết của Bên Mua (hoặc các Nhà cung cấp hoặc chuyên gia tư vấn của họ), bao gồm nhưng không giới hạn ở Tiêu chuẩn kỹ thuật, thông tin liên quan đến quá trình sản xuất, thiết bị, bí quyết, công nghệ, thành phần nguyên liệu, công thức, thủ tục và tiêu chuẩn của Bên Mua, thông tin liên quan đến quá trình sản xuất và đóng gói các sản phẩm của Bên Mua hoặc các thông tin khác (sau đây gọi chung là "Thông tin Bí mật"). Nhà cung cấp đồng ý rằng tất cả Thông tin Bí mật này sẽ được Nhà cung cấp và nhân viên, đại lý và các đại diện của mình bảo đảm tuyệt mật, không tiết lộ cho bên thứ ba bất kỳ và sẽ chỉ sử dụng liên quan đến việc thực hiện Đơn đặt hàng này. Nhà cung cấp sẽ đảm bảo rằng nhân viên, các đại lý, người đại diện hoặc nhà thầu phụ này sẽ tuân thủ các nghĩa vụ bảo mật tương tự. Nhà cung cấp sẽ không tiết lộ cho bất cứ ai không liên quan đến Bên Mua bất kỳ Thông tin Bí mật thu được với vai trò là Nhà cung cấp cho Bên Mua, trừ khi và chỉ trong phạm vi phải tuân theo lệnh của tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền. Nhà cung cấp sẽ kịp thời thông báo cho Bên Mua các lệnh này để Bên Mua có cơ hội can thiệp vào sự phản đối bất kỳ trong trường hợp bị tiết lộ như vậy. Nhà cung cấp sẽ hạn chế việc tiết lộ các thông tin mật trong tổ chức của mình chỉ cho những người đang liên quan trực tiếp và đã được thông báo về các nghĩa vụ của Nhà cung cấp theo đây. Nhà cung cấp đồng ý rằng ngay cả khi ngừng cung cấp cho Bên Mua, hoặc khi có yêu cầu của Bên Mua, Nhà cung cấp sẽ trả lại cho Bên Mua và không giữ lại bất kỳ bản ghi Thông tin Bí mật, hoặc bất kỳ bản vẽ, bản kế hoạch chi tiết, hoặc bản mô phỏng nào. Trong trường hợp không có văn bản ủy quyền từ Bên Mua, Nhà cung cấp không được đề cập đến mối quan hệ kinh doanh với Bên Mua hoặc sử dụng quyền SHTT của Mua hoặc tên của Bên Mua trên quảng cáo, video quảng cáo, website, tờ rơi hay sự công bố, hoặc dưới hình thức bất kỳ khác. Nhà cung cấp và nhân viên của mình sẽ bảo mật mật khẩu, nếu có, để truy cập hệ thống thông tin được Bên Mua cung cấp. Việc chia sẻ mật khẩu bị cấm nghiệm ngặt. Nhà cung cấp sẽ không cho phép hình ảnh, âm bản, đoạn phim, ghi hình, bản sao, bản phác thảo hoặc ghi chú bất kỳ về máy móc, thiết bị, sản phẩm hoặc quy trình của Bên Mua hoặc phần khác bất kỳ. Các quy định của Điều này sẽ vẫn duy trì hiệu lực khi hết hạn hoặc chấm dứt Đơn đặt hàng này.

23. Bảo vệ dữ liệu. Nhà cung cấp tại mọi thời điểm sẽ tuân thủ mọi luật về bảo vệ dữ liệu hiện hành, và đặc biệt sẽ thực hiện các biện pháp kỹ thuật và các phương pháp tổ chức phù hợp và các chương trình và thủ tục an ninh đầy đủ để bảo vệ dữ liệu cá nhân mà Bên Mua cung cấp để không mất mát, thay đổi, bộc lộ, truy cập hoặc xử lý do tình cờ, trái phép hoặc bất hợp pháp.

24. Quyền Kiểm toán. Bên Mua có quyền, khi thông báo hợp lý cho Nhà cung cấp, truy cập, tự thực hiện hoặc qua các đại diện (kể cả bên thứ ba được uỷ quyền), các địa điểm của Nhà cung cấp, nơi Hàng hóa đang được xử lý, sản xuất, đóng gói, hoặc Dịch vụ đang được thực hiện, nhằm mục đích đảm bảo Nhà cung cấp tuân thủ Đơn đặt hàng này, Luật hiện hành và các chính sách của Nestlé được đề cập trong Điều 25. Nhà cung cấp chuẩn bị sẵn sổ sách hiện hành bằng văn bản cho các dịp như vậy, cho Bên Mua quyền tiếp cận nguyên liệu, vật liệu bao bì, vật tư, hàng cung ứng và phương tiện sản xuất và lưu kho liên quan. Bên Mua và đại diện của mình có quyền giám sát quy trình sản xuất trong giờ làm việc và lấy mẫu. Các cuộc kiểm toán sẽ không giải phóng Nhà cung cấp khỏi nghĩa vụ hoặc trách nhiệm của mình. Thông báo trước là không cần thiết khi có nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng hoặc an toàn thực phẩm. Nếu cuộc kiểm toán cho thấy Nhà cung cấp chưa đáp ứng được nghĩa vụ, nhiệm vụ, bảo đảm hoặc cam kết của mình, thì Bên Mua có thể, tùy theo suy xét của mình: (i) hủy bỏ Đơn đặt hàng này với hiệu lực tức thì; hoặc (ii) cho Nhà cung cấp một gia hạn hợp lý để khắc phục các phát hiện đó. Trong trường hợp sau, nếu Nhà cung cấp không khắc phục được các phát hiện trong thời gian cho phép, Bên Mua có quyền chấm dứt Đơn đặt hàng, với hiệu lực tức thì, cùng với các biện pháp bất kỳ khác có được. Nhằm mục đích bảo vệ quyền SHTT của Bên Mua, Bên Mua sẽ có quyền giám sát tình trạng của vật liệu bao gói có mang SHTT như vậy, thiết kế và các công cụ in ấn thuộc sở hữu của Nhà cung cấp hoặc các nhà thầu phụ của Nhà cung cấp. Nhà cung cấp thừa nhận Bên Mua có quyền đi vào và kiểm toán các phương tiện và cơ sở của Nhà cung cấp và nhà thầu phụ của Nhà cung cấp mà không cần thông báo trước, nhằm các mục đích nêu trên.

25. Nhà cung cấp, các công ty liên kết của Nhà cung cấp, nhà thầu phụ phải tuân thủ theo Chính Sách Nguồn Cung Ứng Có Trách Nhiệm Của Nestle (được cập nhật tại Nestlé Suppliers | Nestlé Global (nestle.com)) hay những chính sách nào khác có liên quan, áp dụng với Nhà cung cấp như được sửa đổi tùy từng thời điểm.

26. Thay đổi. Bên Mua sẽ có quyền thay đổi Đơn đặt hàng này về bất kỳ một hoặc nhiều trong số những nội dung như sau: (i) Tiêu chuẩn kỹ thuật; (ii) phương pháp gửi hàng hoặc bao gói; (iii) địa điểm kiểm tra, chấp nhận hoặc điểm giao hàng, và (iv) tiến độ giao hàng, và (v) tăng hoặc giảm số lượng không vượt quá 20%. Nhà cung cấp sẽ thông báo cho Bên Mua bằng văn bản trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được thông báo thay đổi đó nếu Nhà cung cấp muốn điều chỉnh bất kỳ về giá thành hoặc thời gian thực hiện Đơn đặt hàng này do thông báo thay đổi nói trên, và điều chỉnh giá hoặc thời gian thực hiện đó sẽ có tính ràng buộc khi có thỏa thuận bằng văn bản của Bên Mua. Việc Nhà cung cấp không đưa ra thông báo như vậy có nghĩa là Nhà cung cấp chấp nhận các điều khoản của thông báo thay đổi và Nhà cung cấp đồng ý hoàn thành Đơn đặt hàng như đã thay đổi mà không cần điều chỉnh về giá hoặc ngày giao hàng và bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ khác của Đơn đặt hàng này.

27. Thuế. Trừ khi Bên Mua đồng ý khác bằng văn bản, giá trong Đơn đặt hàng này sẽ không bao gồm thuế GTGT nhưng bao gồm tất cả các chi phí và thuế khác. Việc đưa vào hoặc loại ra các loại thuế quan sẽ phụ thuộc vào Incoterm áp dụng. Nhà cung cấp sẽ cung cấp cho Bên Mua hóa đơn GTGT hợp lệ và chính thức để cho phép Bên Mua để hoàn thuế GTGT, nếu có. Bên Mua sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng bất kỳ khoản thuế khấu lưu được giảm đến mức tối thiểu theo Luật pháp hiện hành và sẽ cung cấp mọi tài liệu cần thiết để Nhà cung cấp có thể yêu cầu hoàn thuế khấu lưu theo hiệp định thuế hiện hành, nếu có. Nhà cung cấp sẽ chịu trách nhiệm đối với khoản thuế khấu lưu bất kỳ không thể thu hồi. Nhằm mục đích của đoạn này, thuế khấu lưu được xác định là thuế nhà thầu/thuế lợi tức bất kỳ hoặc các khoản khấu trừ và nghĩa vụ khác được đánh/áp đặt bởi bất cứ cơ quan lập pháp, chính phủ hoặc các cơ quan khác đối với các khoản thanh toán của Bên Mua cho Nhà cung cấp.

28. Thông báo. Bất kỳ thông báo hoặc thông tin liên lạc khác theo yêu cầu hoặc được phép đưa ra theo Đơn đặt hàng này sẽ được coi là đã được trao đầy đủ nếu được lập thành văn bản và gửi đến địa chỉ được chỉ định ở trang đầu của Đơn đặt hàng này. Bên Mua và Nhà cung cấp có thể, bằng cách thông báo như trên, chỉ định một địa chỉ khác cho các thông báo hoặc các thông tin liên lạc khác như dự tính.

29. Luật hiện hành và Thẩm quyền xét xử. Đơn đặt hàng này sẽ chịu sự chi phối và được diễn dịch theo luật pháp của Việt Nam trừ các xung đột của nó với các nguyên tắc luật pháp. Công ước Liên Hiệp Quốc về Hợp đồng Mua bán Hàng hoá Quốc tế sẽ không áp dụng cho Đơn đặt hàng này. Trong trường hợp Hợp đồng Chính nêu tại Điều 1 đã được ký kết giữa Đơn vị Liên kết của cả Nhà cung cấp và Bên Mua, hoặc bởi Nhà cung cấp và các Đơn vị Liên kết của Bên Mua, hoặc bởi Bên Mua và các Đơn vị Liên kết của Nhà cung cấp, tranh chấp bất kỳ theo Đơn đặt hàng này giữa Bên Mua và Nhà cung cấp sẽ được chuyển lên các Đơn vị Liên kết tương ứng trước khi bắt đầu các thủ tục được đề cập trong đoạn sau đây, và họ sẽ chỉ bắt đầu những thủ tục này trong trường hợp không đạt được thoả thuận thông qua đàm phán trực tiếp giữa các Đơn vị Liên kết kể trên. Thẩm quyền xét xử tranh chấp bất kỳ phát sinh từ hoặc liên quan đến Đơn đặt hàng này sẽ là các tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.

30. Điều khoản khác. (i) Đơn đặt hàng này có thể được sửa đổi chỉ khi được cả Bên Mua và Nhà cung cấp đồng ý bằng văn bản. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa các điều khoản ở trang đầu của Đơn đặt hàng và các điều khoản trong văn bản này, các điều khoản ở trang đầu sẽ áp dụng (ii) Sự vô hiệu, toàn bộ hoặc một phần, bất kỳ điều khoản nào của Đơn đặt hàng này sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực hoặc tính thực thi của các điều khoản khác; (iii) Không có gì trong Đơn đặt hàng này được dự định hoặc sẽ được coi là thiết lập đối tác hoặc liên doanh bất kỳ giữa Bên Mua và Nhà cung cấp, cũng không thiết lập Nhà cung cấp trở thành Đơn vị Liên kết hoặc đại lý của Bên Mua và cũng không ủy quyền cho Nhà cung cấp để thực hiện hoặc tham gia vào bất kỳ cam kết hoặc nhân danh Bên Mua; (iv) Việc Bên Mua từ bỏ bất kỳ điều khoản, điều kiện hay quy định trong Đơn đặt hàng này sẽ không được giải thích như một sự từ bỏ của bất cứ điều khoản, điều kiện hay quy định nào khác, và sự từ bỏ như vậy cũng không được xem là từ bỏ những vi phạm sau đó của cùng điều khoản, điều kiện hay quy định, nó cũng sẽ không được cho là từ bỏ bất kỳ điều khoản nào của đơn đặt hàng nào tiếp theo; (v) Nhà cung cấp sẽ không ủy thác bất kỳ nhiệm vụ, hoặc chuyển giao, chuyển nhượng bất kỳ quyền hoặc yêu cầu theo Đơn đặt hàng mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Bên Mua, và sự ủy thác, chuyển nhượng hoặc chuyển giao bất kỳ không có sự đồng ý trước bằng văn bản như vậy thì không có hiệu lực và vô hiệu. Bất kỳ sự đồng ý từ Bên Mua cho việc chuyển giao sẽ không giải trừ trách nhiệm của Nhà cung cấp. Bên Mua có thể chuyển nhượng, chuyển giao hoặc ủy thác quyền và nghĩa vụ của mình theo Đơn đặt hàng này, bao gồm cả các quyền sở hữu của mình, toàn bộ hoặc một phần, cũng như tư cách của một bên trong Đơn đặt hàng, đến bất kỳ Đơn vị Liên kết của mình, bây giờ hoặc sau này, với thông báo trước cho Nhà cung cấp ; (vi) Nhà cung cấp sẽ luôn tự chịu trách nhiệm cho các hành vi hay sơ suất của các đại lý, nhà thầu phụ và Nhà cung cấp phụ và sẽ tự chịu trách nhiệm cho việc thực hiện của họ. Nhà cung cấp sẽ quản lý các đại lý, nhà thầu phụ và Nhà cung cấp phụ, trong việc tuân thủ các tiêu chuẩn của Bên Mua và vật liệu mua, trả tiền, và giải quyết tất cả các tranh chấp với họ; (vii) Đối với công việc tại cơ sở của Bên Mua, Nhà cung cấp sẽ tuân thủ các quy tắc và quy định về an toàn và an ninh của Bên Mua có hiệu lực cho cơ sở đó. Việc nhân viên của Nhà cung cấp không thể tuân thủ có thể dẫn đến việc Bên Mua chỉ đạo Nhà cung cấp lập tức dừng công việc hoặc đưa nhân viên đó ra khỏi các cơ sở và Nhà cung cấp Mua sẽ cung cấp nhân viên thay thế thích hợp mà không tính chi phí bổ sung với Bên Mua. Nhà cung cấp sẽ không làm mất thời gian cho tình huống này, chủ đề của yêu cầu gia hạn thời gian hoặc chi phí bổ sung hoặc thiệt hại bởi Nhà cung cấp. Nhà cung cấp sẽ giữ các cơ sở và công trình không bị cầm cố, thế chấp, và công trình vẫn thuộc rủi ro của Nhà cung cấp trước khi Bên Mua chấp nhận bằng văn bản; (viii) Bên Mua theo đây bảo lưu tất cả quyền và các biện pháp hợp pháp, thích đáng khác của mình; (ix) Nếu Nhà cung cấp là một bên trong quan hệ hợp tác hoặc gồm hơn một chủ thể, trách nhiệm pháp lý của Nhà cung cấp theo Đơn đặt hàng này sẽ là cùng chung và riêng với các chủ thể kia. Bất kỳ thông báo được gửi đến một chủ thể sẽ có tính ràng buộc đối với tất cả các chủ thể; (x) Nhà cung cấp đảm bảo rằng không có cam kết hoặc các trường hợp khác nào ngăn cấm Nhà cung cấp cung cấp Dịch vụ hoặc Hàng hoá cho Bên Mua (kể cả xung đột lợi ích bất kỳ) như được trình bày trong Đơn đặt hàng. Nhà cung cấp sẽ thông báo cho Bên Mua bằng văn bản ngay lập tức khi nhận ra sự tồn tại hoặc khả năng xung đột lợi ích. Bên Mua sẽ quyết định, tùy theo suy xét của riêng mình, quá trình hành động sau thông báo đó; (xi) Nhà cung cấp sẽ thông báo cho Bên Mua bằng văn bản: a) vi phạm hoặc sự cố bất kỳ liên quan đến pháp luật về môi trường hoặc bảo vệ môi trường, xảy ra trong quá trình thực hiện Đơn đặt hàng này, và b) cuộc thanh tra hoặc thủ tục hành chính bất kỳ liên quan đến hoạt động của Nhà cung cấp hoặc tác động của nó đến môi trường mà có thể có ảnh hưởng hoặc hậu quả bất kỳ đối với việc thực hiện Đơn đặt hàng này; (xii) Không nội dung nào trong tài liệu này được diễn dịch là cấp cho Nhà cung cấp tính độc quyền về việc cung cấp Hàng hóa hoặc Dịch vụ.